Przedszkole nr 380
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 380 > Menu Podmiotowe > Władze > Przedszkole nr 380

Przedszkole nr 380

  Drukuj
 Dyrektor:

Edyta Kozicka – nauczyciel dyplomowany

Baranowska Edyta – nauczyciel mianowany / logopeda

Gładysz Dorota – nauczyciel kontraktowy

Górecka Marta – nauczyciel kontraktowy

Kula Elżbieta – nauczyciel stażysta / nauczyciel rytmiki

Maślanka Katarzyna – nauczyciel kontraktowy

Merc Katarzyna – nauczyciel kontraktowy

Pacha Magdalena – nauczyciel kontraktowy

Prusińska Izabela – nauczyciel dyplomowany

Marzena Chmielińska – nauczyciel kontraktowy

 Sylwia Jacniacka – nauczyciel kontraktowy

 
Szczepankowska Joanna - nauczyciel kontraktowy
 
Will Karolina - nauczyciel stażysta
 
Czarnecka Gaja - nauczyciel stażysta/nauczyciel j.ang
 
Jacniacka Sylwia - nauczyciel mianowany

Tomaszewska Monika – nauczyciel mianowany.
 

Pracownicy administracji:
 Kierownik administracyjno - gospodarczy - Maria Szostak
 Sekretarz - Marcin Nowotka


W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników określa Statut Przedszkola.
Szczegółowe obowiązki nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, określa dyrektor,  przedstawiając je pracownikom na piśmie.

Personel pracujący w przedszkolu jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci przebywających pod opieką przedszkola.


Zadania i obowiązki nauczycieli:

a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka, jego zaciekawień
i predyspozycji,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, w tym prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci.
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu, odpowiedzialność za dzieci poza terenem placówki – w czasie wycieczek, spacerów oraz w czasie pokonywania drogi na dodatkowe zajęcia organizowane poza placówką przedszkolną,
f) planowanie swojego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych,
h) troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych: sal, szatni i korytarza (dekoracje, tablice ogłoszeń dla rodziców),
i) rozpoznawanie oraz minimalizowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j) realizacja zaleceń dyrektora, wicedyrektora i osób kontrolujących,
k) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał,
l) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym, rekreacyjno – sportowym,
m) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających
z bieżącej działalności placówki.

1. Nauczyciel w realizacji programu wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

2. Nauczyciel zobowiązany jest dokumentować przebieg działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązany jest prowadzić:
a) dziennik zajęć,
b) założenia miesięczne,
c) arkusze obserwacji, (obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci),
d) diagnozę gotowości szkolnej dzieci,
e) dokumentację współpracy z rodzicami,
f) dokumentację własnych osiągnięć,
g) inną dokumentację wynikającą z bieżących potrzeb.

3. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony :
a) Dyrektora przedszkola,
b) Rady Pedagogicznej,
c) opiekuna  - konsultanta wyznaczonego do odbycia stażu,
d) doradcy metodycznego,
e) psychologa, logopedy,
f) instytucji oświatowych,
g) wyspecjalizowanych placówek oświatowych i instytucji naukowych.

4. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania     i edukacji dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale oraz uzyskiwania przez nich (i od nich) informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.
Utrzymuje stały kontakt i współdziała z rodzicami dzieci w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, aby proces ten ujednolicić,
c) wspierania osiągnięć, uzdolnień i zainteresowań wychowanków, oraz łagodzenia trudności, jakie występują u dzieci,
d) włączania rodziców w działalność przedszkola.

6. Przedszkole wspiera rodzinę w jej funkcjach opiekuńczo – wychowawczych
i uwzględnia oczekiwania edukacyjne rodziców.

6.   
Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego i edukacyjnego na dziecko,  w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych domu i przedszkola.


W przedszkolu powołany jest Zastępca Dyrektora (wicedyrektor), który wspomaga w pracy dyrektora placówki, a w szczególności:

a) współsprawuje nadzór pedagogiczny,
b) organizuje posiedzenia rady pedagogicznej,
c) ustala zastępstwa za nieobecne nauczycielki,
d) sprawuje opiekę nad pomocami dydaktycznymi, uzupełnia je,
e) kontroluje frekwencję dzieci oraz zgodności w dziennikach z odpłatnością,
f) dba o akta osobowe pracowników pedagogicznych,
g) organizuje warunki dla studentek odbywających praktyki w przedszkolu,
h) gromadzi i uaktualnia oferty szkoleniowe dla nauczycielek,
i) koordynuje współpracę przedszkola ze szkołą podstawową,
j) potwierdza dokumenty przedszkola za zgodność z oryginałem,
k) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności w placówce;


Zadania nauczyciela – logopedy:


a) badanie diagnostyczne dzieci kwalifikujące je do terapii logopedycznej,
b) systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi w formie pracy indywidualnej, zespołowej i grupowej,
c) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) prowadzenie doradztwa dla nauczycieli i rodziców,
e) współdziałanie z Radą Pedagogiczną w realizacji zadań statutowych przedszkola.

Zadania psychologa:

a) prowadzenie obserwacji, badań przesiewowych i diagnozowanie dzieci,
b) współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych u dzieci, zapobiegania zaburzeniom zachowania występujących              u wychowanków, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej i terapeutycznej,
c) współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych, kompensacyjno – korekcyjnych,
d) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) – prowadzenie doradztwa psychologicznego,
e) organizowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców i nauczycieli,
f) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) pośredniczenie w kontaktach między placówką a poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

W pionie pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnieni są: kierownik administracyjno – gospodarczy, sekretarka, pomoce nauczyciela, woźne, kucharka, pomoce kucharki, dozorca. Do ich podstawowych zadań należy zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

Kierownik gospodarczy wykonuje prace związane z obsługą administracyjno – gospodarczą przedszkola:
a) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) kompleksowe zaopatrzenie przedszkola,
c) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i ogrodu przedszkolnego,
d) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych
i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
e) prowadzenie dokumentacji placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, faksów, telefonogramów, poczty internetowej, sporządzanie pism w sprawach placówki,
g) sprawowanie bezpośredniej kontroli nad dyscypliną pracy pracowników obsługi,
h) prowadzenie gospodarki finansowej wg kompetencji,
i) przyjmowanie odpłatności za przedszkole oraz innych wpłat zależnie od potrzeby,
j) obsługa kadrowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) prowadzenie kancelarii przedszkola i archiwum,
l) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.

Kucharz obowiązany jest:
a) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
b) przyjmować produkty z magazynu i dbać o racjonalne ich zużycie,
c) prowadzić magazyn podręczny,
d) używać bezpiecznie powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
e) brać udział w ustalaniu jadłospisów,
f) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola,
g) przestrzegać Regulaminu „dobrej praktyki higienicznej”,
h) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji pracy w placówce.

Pomoc kucharza
obowiązana jest:
a) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
b) utrzymywać w czystości kuchnie, sprzęt, naczynia kuchenne i pomieszczenia magazynowe,
c) wykonywać zlecone czynności związane z zakupem, magazynowaniem
i dostosowaniem produktów,
d) wykonywać inne czynności polecone przez starszego referenta ds. żywności związane z prawidłowym funkcjonowaniem pionu żywienia i dyrektora placówki - wynikające    z organizacji pracy w przedszkolu,
e) przestrzegać przepisy sanitarne.


W grupach dzieci najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga
nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest :
a) wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci i inne czynności polecone przez nauczyciela danego oddziału,
b) pomagać nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier,
c) czynnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela,
d) dbać o właściwy stan i czystość zabawek, troszczyć się o estetykę i czystość sali
e) zastępować woźną oddziałową podczas jej nieobecności,
f) gruntownie sprzątać pomieszczenia podczas dyżurów wakacyjnych oraz
w okresie przedświątecznym,
g) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych znajduje się w teczkach akt osobowych.


Woźna obowiązana jest :
a) utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece,
b) utrzymywać w czystości i stanie używalności powierzony jej sprzęt gospodarczy, meble, naczynia oraz odzież ochronną,
c) wykonywać drobne naprawy sprzętu , pościeli, ręczników itp.,
d) estetycznie rozdawać posiłki, zgodnie z normami i zasadami BHP.
e) myć naczynia po posiłkach zgodnie z przepisami sanitarnymi,
f) rozkładać i składać materace i pościel,
g) wykonywać prace pomocnicze przy myciu, ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
h) pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby,
i) uczestniczyć w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci,
j) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Dozorca obowiązany jest :
a) otwierać i zamykać przedszkole,
b) strzec mienia przedszkola,
c) utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece terenie,
d) pomagać w zakupach produktów żywnościowych,
e) wykonywać drobne naprawy sprzętu przedszkolnego, drobne remonty,
f) sprawować nadzór nad sprzętem w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym,
g) przestrzegać ściśle przepisów BHP i ppoż.
h) pielęgnować tereny zielone w ogrodzie przedszkolnym,
i) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji pracy przedszkola.

Woźna - szatniarka obowiązana jest:


a) przyjmować dzieci w szatni, pilnować aby osoby obce nie wchodziły na teren przedszkola,
b) utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece,
c) strzec pozostawioną w szatni przedszkola odzież dzieci i personelu,
d) kontrolować odbiór dzieci z przedszkola przez upoważnione osoby,
e) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji pracy przedszkola.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.dwojtunik 16-07-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mnowotka 30-09-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.ekozicka 30-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2020
Liczba odwiedzin: 3013