Przedszkole nr 380
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 380 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedszkole nr 380

Przedszkole nr 380

  Drukuj
 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach z nią związanych, w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym:

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój oraz sprawność fizyczną; aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


W/w cele są realizowane w formie edukacji zintegrowanej w ramach następujących obszarach edukacyjnych:

·         Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

·         Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

·         Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

·         Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

·         Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

·         Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

·         Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

·         Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

·         Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

·         Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;

·         Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

·         Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

·         Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

·         Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;


Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, wzbogacanego programami własnymi , zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.dwojtunik 25-07-2012
Aktualizujący bzmw/ext.dwojtunik 08-01-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.ekozicka 08-01-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2014
Liczba odwiedzin: 1317