Przedszkole nr 380
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 380 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Przedszkole nr 380

Przedszkole nr 380

  Drukuj
 

     

Organizacja przedszkola

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez Organ prowadzący.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

czas pracy poszczególnych oddziałów,

ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.


Arkusz organizacyjny przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdza Organ prowadzący przedszkole.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola usprawnia elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu.

System elektronicznej ewidencji podań dotyczy dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie uczestniczą w zapisie elektronicznym.

Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi potwierdzenie uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie dyrektor umożliwi im zapis elektroniczny.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :

1.     dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci

2.     dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy

3.     dzieci z rodzin zastępczych

4.     dzieci z rodzin wielodzietnych


Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 116.

W placówce jest łącznie pięć oddziałów  dla dzieci od 3-ch do 5 lat.


Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiada:

·         sale dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V )

·         gabinet psychologa i logopedy

·         pomieszczenie dydaktyczne, wyposażone multimedialnie

·         szatnię dla dzieci

·         pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

·         kuchnię z zapleczem


Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.

Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy, wspierające poznawanie otoczenia społeczno – przyrodniczego oraz aktywnie uczestniczy w organizacji imprez i akcji charytatywnych. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb oraz możliwości i umiejętności, jakimi dysponują dzieci.

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej Przedszkola 380.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez Radę Pedagogiczną , który jest dostosowany do założeń podstawy programowej.

 Przedszkole organizuje dodatkowe zajęcia dla dzieci, takie jak :

zajęcia rytmiczne

zajęcia z nauką języka angielskiego

W/w zajęcia prowadzone są przez przez wykwalifikowanych nauczycieli specjalistów posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

                                                                                                                                                    

 
 
Wprowadził BZMW/ext.dwojtunik 16-07-2012
Aktualizujący bzmw/ext.dwojtunik 03-01-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.ekozicka 03-01-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2014
Liczba odwiedzin: 1762