Przedszkole nr 380
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 380 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Przedszkole nr 380

Przedszkole nr 380

  Drukuj
 

Tryb działania przedszkola określają:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Statut Przedszkola

Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza Dzielnicy na każdy rok szkolny

Regulamin Przedszkola 

 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty organami przedszkola są:

● Dyrektor

● Rada Pedagogiczna

● Rada Rodziców

Organy przedszkola (dyrektor placówki, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców) ściśle współpracują ze sobą, przez co zapewniają:

właściwe wypełnianie własnych kompetencji,

bieżącą wymianę informacji,

systematyczną, stabilną, wysokiej jakości pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą realizowaną w placówce.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.

 

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez Organ prowadzący.


I Dyrektor przedszkola realizuje następujące zadania:

kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,

sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,

sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem,

inspiruje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnych
z potrzebami przedszkola,

zapewnia nauczycielom warunki do prawidłowego przebiegu stażu,

dokonuje oceny nauczycieli, a także nadaje stopień awansu zawodowego nauczycielom stażystom na nauczyciela kontraktowego,

uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

określa ramowy rozkład dnia w przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej,

powiadamia z początkiem roku szkolnego odpowiednie szkoły podstawowe
o spełnianiu przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w jego placówce,

przewodniczy Radzie Pedagogicznej; realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji,

wstrzymuje wykonanie wszelkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

II Dyrektor przedszkola może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy
w przypadkach określonych w Statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

III Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach pracowniczych w szczególności dotyczących:

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom przedszkola,

występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

IV Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

V Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje wicedyrektor.

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.

W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I i II semestru oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola.

Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci
lub ich rodziców, a także innych pracowników placówki.

Rada Pedagogiczna, we współdziałaniu z dyrektorem opracowuje i wdraża wewnątrzprzedszkolny system zapewniania jakości.

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

-uchwalanie Statutu Przedszkola,

-zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

-ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

-podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

13. Rada Pedagogiczna opiniuje:

-organizację pracy przedszkola,

-projekt planu finansowego przedszkola,

-wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac, zajęć i dodatkowych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych,

-programy wychowawczo – dydaktyczne wchodzące w skład przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego;

 

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

Wspólnie decyduje o tym, co dzieje się w przedszkolu, by interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki oraz zaspokajania potrzeb dzieci.
Do Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do danego oddziału.
Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zgodny ze Statutem Przedszkola. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku, podczas zebrań grupowych rodziców.


Do kompetencji Rady Rodziców należą:

Uchwalanie Regulaminu Rady.

Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

Opiniowanie ewentualnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

Opiniowanie ewentualnych projektów innowacyjnych, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola.

Wydawanie opinii o pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem oceny jego dorobku zawodowego za okres stażu.

Przyjmowanie do wiadomości planu pracy oraz informacji o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora.

Opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację o charakterze edukacyjno-wychowawczym.

Opiniowanie wprowadzania do organizacji pracy przedszkola dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Opiniowanie wyboru oferty ubezpieczeniowej dzieci na dany rok szkolny.

Występowanie do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora , Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

Uczestniczenie w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, komisji do spraw przyznawania nagród dla nauczycieli

Uczestniczenie w pracy zespołu oceniającego, powołanego w sprawie odwołania się nauczyciela od otrzymanej oceny (przedstawiciele Rady).

Współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych
z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

Wnioskowanie w sprawie powołania Rady Przedszkola.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.dwojtunik 25-07-2012
Aktualizujący bzmw/ext.dwojtunik 08-01-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.ekozicka 08-01-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2014
Liczba odwiedzin: 1537