Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].
Data publikacji strony internetowej: [2012-07-16] Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2021-03-30] Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-22]
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia", [sekretariat@przedszkole380.edu.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [226137572]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna Sposób dojazdu
Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia" - najbliższe przystanki i stacje ZTM Warszawa: Przystanki autobusowe, przystanki tramwajowe, stacje metra, dworce i stacje kolejowe. Przystanek Horbaczewskiego (116 m) Autobus: 148219225411507E-1N02N03 Przystanek Os. Wilga (189 m) Autobus: 111123213509N02N22N72 Przystanek Gocław (380 m) Autobus: 111117123148213219225311402411507509E-1N02N03N22N72 Przystanek Os. Iskra (413 m) Autobus: 117123219311 Przystanek Bora-Komorowskiego (423 m) Autobus: 147148168213219225411507509E-1N02N03N22N72   Raport Gus P380.pdf    


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa